Ukončené výzvy

1.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb a činností spojených s údržbou zariadení Dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Činnosti spojené s údržbou Dažďovej kanalizácie v zmysle príslušnej dokumentácie a prevádzkového poriadku pre objekty SO 310 - dažďová kanalizácia a SO 311 výustný objekt dažďovej kanalizácie.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 800,- EUR bez DPH/mesiac
Predpokladaná hodnota: 1000,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 16.3.2015
Lehota dodania: do 31.3.2017 alebo do prevodu vlastníctva
Víťazný uchádzač: JARS elektro, spol. s r.o., Kuzmányho 8428/20A, 01001 Žilina
 
2.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
Predmet zákazky: bstarávame práce naviac spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Najmä identifikácia vlastníkov po dedičstvách, nové zápisy na LV, vysporiadavanie duplicitných vlastnáckych zápisov pre SK, prepracovavaie KZ v nadväznosti na potreby ŽI v zmysle novo vypracovaných GP, pôdny fond, podklady pre súdneho znalca a pod.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 30,- EUR bez DPH / hodina
Predpokladaná hodnota: 30,- EUR bez DPH / hodina
Lehota vystavenia objednávky: 3.3.2015
Lehota dodania: priebežne
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
 
3.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je objednanie geodetických prác - vypracovávanie geometrických plánov, podklady výkupu pozemkov a ostatné geodetické práce podľa aktuálych potrieb objednávateľa.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 19.900,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.900,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 2.3.2015
Lehota dodania: v závislosti od zadania objednávaľa minimálne 12 mesiacov
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta - GK, Severná 15, 036 01 Martin
 
4.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Služby v oblasti ekonomického, organizačného a podnikateľského poradenstva
Predmet zákazky: Spracovanie a poradenstvo pri príprave mesačného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina. Spracovanie a poradenstvo koncoročného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina, Služby spojené s činnosťou ekonomických poradcov v rozsahu 6 hodín mesačne.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: do 15.3.2015
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy do 31.3.2016
Víťazný uchádzač: BDO spol. s r.o., Zochova 6-8, Bratislava
 
5.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Daňové poradenstvo
Predmet zákazky: Daňové poradenstvo - príprava daňového priznania k DPH, príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 2015, príprava daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti za rok 2016 a priebežné daňové poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH/bez DPH
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: do 15.3.2015
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy do 31.3.2016
Víťazný uchádzač: BDO Tax, k.s., Zochova 6-8, Bratislava
 
6.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Vedenie účtovníctva a účtovné pradenstvo
Predmet zákazky: Vedenie účtovníctva , Komplexné spracovanie mzdovej agendy, Príprava a spracovanie riadnej účtovnej závierky, Komplexná dokladová inventarizácia účtov majetku a záväzkov, Priebežné účtovné poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH/mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: do 15.3.2015
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy do 31.3.2016
Víťazný uchádzač: BDO, spol. s r.o., Zochova 6-8, Bratislava
 
7.
Zverejnenie zadávania zákazky: Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie"
Predmet zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie" po dobu 12 mesiacov.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: Posyp chem.mat - 18,85€/km, pluhovanie a posyp 19,34€/km, strojné kosenie 23,25€/km - celkove služby nepresiahnu sumu 8.300,- €/rok bez DPH
Predpokladaná hodnota: 10.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: do 1.2.2015
Lehota dodania: kontinuálne 12 mesiacov od podpisu objednávky
Víťazný uchádzač: Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie, ul. M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
 
8.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie zvislého dopravného značenia a jeho osadenie
Predmet zákazky: Nákup a osadenie zvislého dopravného značenia - č. C6a Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a č.Z 4b - Smerovacia doska pravá.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 266,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 1.500,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 6.2.2015
Lehota dodania: do 15.2.2015
Víťazný uchádzač: ZNAK spol. s r.o., Nám. slobody 1407/5, 020 01 Púchov
 
9.
Zverejnenie zadávania zákazky: Profilaktická prehliadka ZABZAR
Predmet zákazky: Vykonanie profilaktickej prehliadky stavebnej a technickej časti zabezpečovacieho zariadenia na odbočke Váh za účelom zistenia parametrov káblov, návestidiel, ohrevu výmen železničného zvršku a ESA 11 a následné odstránenie zistených závad.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 17.660,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 19.990,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 25.8.2014
Lehota dodania: do 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy
 
10.
Zverejnenie zadávania zákazky: Odvoz a likvidácia odstránených krovín
Predmet zákazky: Odvoz a zlikvidovanie odstránených krovín z pozemku o rozlohe 7 ha.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 3.000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 3.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 11.8.2014
Lehota dodania: do 10 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Peter Lacko, Okrajová 508/2, 010 01 Žilina
 
11.
Zverejnenie zadávania zákazky: Odstraňovanie krovín
Predmet zákazky: Odstránenie krovín na pozemku o rozlohe 7 ha vo vlastníctve našej spoločnosti v okolí závodu KIA Motors a MOBIS pri Žiline.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 360 EUR bez DPH / ha, celkom 2.500,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 400 EUR bez DPH / ha, celkom 2.800,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 1.7.2014
Lehota dodania: 31.7.2014
Víťazný uchádzač: Maschinenring Slovensko, s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
 
12.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
Predmet zákazky: Obstarávame práce naviac spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Najmä identifikácia vlastníkov po dedičstvách, nové zápisy na LV, vysporiadavanie duplicitných vlastnáckych zápisov pre SK, prepracovavaie KZ v nadväznosti na potreby ŽI v zmysle novo vypracovaných GP, pôdny fond, podklady pre súdneho znalca a pod.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 30,- EUR bez DPH / hodina
Predpokladaná hodnota: 30,- EUR bez DPH / hodina
Lehota vystavenia objednávky: 30.5.2014
Lehota dodania: priebežne s finančným obmedzením v zmysle zákona VO
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
 
13.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - služby v oblasti ekonomického, organizačného a podnikateľského poradenstva
Predmet zákazky: Spracovanie a poradenstvo pri príprave mesačného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina. Spracovanie a poradenstvo koncoročného vyúčtovania čerpania rozpočtov v súlade s požiadavkami MHSR a Mesta Žilina, Služby spojené s činnosťou ekonomických poradcov v rozsahu 6 hodín mesačne.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.450,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2014
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy až do 31.3.2015
Víťazný uchádzač: BDO, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
 
14.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Daňové poradenstvo
Predmet zákazky: Daňové poradenstvo - príprava daňového priznania k DPH, príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb 2014, príprava daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti za rok 2015 a priebežné daňové poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.450,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2014
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy až do 31.3.2015
Víťazný uchádzač: BDO Tax, k.s., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
 
15.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - Vedenie účtovníctva a účtovné pradenstvo
Predmet zákazky: Vedenie účtovníctva , Komplexné spracovanie mzdovej agendy, Príprava a spracovanie riadnej účtovnej závierky, Komplexná dokladová inventarizácia účtov majetku a záväzkov, Priebežné účtovné poradenstvo v rozsahu 6 hodín / mesiac
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 1.250,- EUR bez DPH / mesiac
Predpokladaná hodnota: 1.450,- EUR bez DPH / mesiac
Lehota vystavenia objednávky: 15.4.2014
Lehota dodania: kontinuálne poskytovanie služieb od podpisu zmluvy až do 31.3.2015
Víťazný uchádzač: BDO, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
 
16.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - odburinenie a kosenie pozemkov ŽI
Predmet zákazky: Obstaranie kosenia a odburinenia pozemkov okolo závodov KIA Motors a Mobis vo výmere 50 ha.
Cena: priekumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 9.500,- EUR bez DPH / 190,- EUR bez DPH / ha
Predpokladaná hodnota: 19.500,- EUR bez DPH / 390,- EUR bez DPH/ha
Lehota vystavenia objednávky: 10.4.2014
Lehota dodania: do 3 mesiacov od podpísania objednávky
Víťazný uchádzač: Maschinenring Slovensko s.r.o., Murgašova 27, 927 01 Šaľa
 
17.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb spojených s inžinierskou činnosťou a stavebným dozorom
Predmet zákazky: Obstranie služieb spojených s inžinierskou činnosťou a stavebným dozorom na majetku vo vlatníctve ŽI. V rozsahu 280 hodín.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 15.400,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 16.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 12.3.2014
Lehota dodania: do 31.12.2014
Víťazný uchádzač: Tercia, spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
18.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb a činností spojených s údržbou zariadení Dažďovej kanalizácie
Predmet zákazky: Činnosti spojené s údržbou Dažďovej kanalizácie v zmysle príslušnej dokumentácie a prevádzkového poriadku pre objekty SO 310 - dažďová kanalizácia a SO 311 výustný objekt dažďovej kanalizácie
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 10.680,- EUR / rok bez DPH
Predpokladaná hodnota: 11.000,- EUR / rok bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 13.1.2014
Lehota dodania: do 31.12.2014
Víťazný uchádzač: JARS ELEKTROTECHNIK, spol. s r.o., K Cintorínu č.651, Žilina
 
19.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je objednanie geodetických prác - vypracovávanie geometrických plánov, podklady výkupu pozemkov a ostatné geodetické práce podľa aktuálych potrieb objednávateľa.
Cena: priekumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: do 20.000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: do 20.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 15.1.2014
Lehota dodania: počas roka 2014
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin, Severná 15, 036 01 Martin
 
20.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstarávanie vypracovania projektovej dokumentácie a vykonanie úradných skúšok
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky - elektroinštalácie a technologické rozvody ČS KIA
Vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky - elektroinštalácie a technologické rozvody ČS Mobis
Vypracovanie revíznych skúšok a dokumentácie na elektrické rozvody SO14.1
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 8.280,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 15.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 13.1.2014
Lehota dodania: do 2 mesiacov od podpísania objednávky
Víťazný uchádzač: JARS ELEKTROTECHNIK, spol. s r.o., K Cintorínu č.651, Žilina
 
21.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie"
Predmet zákazky: Obstaranie služieb - zimná a letná údržba úsekov "Západnej a Východnej komunikácie" po dobu 12 mesiacov
Cena: priekum trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 8.300,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 8.500,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 23.12.2013
Lehota dodania: 12 mesiacov od podpisu objednávky
Víťazný uchádzač: Správa ciest ŽSK
 
22.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie služieb - údržba cestnej siete
Predmet zákazky: Údržba cestnej siete - oprava a odburinenie chodníkov,oprava a údržba dopravného značenia, vyčistenie cestných žľabov, odstránenie a výmena kanalizačných poklopov, vyčistenie kanalizácie, úprava plôch pred el.rozvodnými skriňami, odstránenie nepovolených reklám
Cena: prieskum trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 13.826,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 15.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 15.11.2013
Lehota dodania: do 30 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Tercia, spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
23.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie materiálu-kanálové mreže na vpusť typ C250
Predmet zákazky: Dodávka 80 ks kanálových mreží na vpusť typu C 250
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 7.592,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 8.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.8.2013
Lehota dodania: do 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Tercia spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
24.
Zverejnenie zadávania zákazky: Obstaranie materiálu - kanálové mreže na vpusť typ D 400
Predmet zákazky: Dodávka 110 ks kanálových mreží na vpusť typ D 400
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 10.813,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: 11.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 30.8.2013
Lehota dodania: do 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač: Tercia spol. s r.o., Závodská cesta 2958/6, Žilina
 
25.
Zverejnenie zadávania zákazky: Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
Predmet zákazky: Obstarávame práce naviac spojené s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov v katastrálnom území Teplička nad Váhom. Najmä identifikácia vlastníkov po dedičstvách, nové zápisy na LV, vysporiadavanie duplicitných vlastnáckych zápisov pre SK, prepracovavaie KZ v nadväznosti na potreby ŽI v zmysle novo vypracovaných GP, pôdny fond, podklady pre súdneho znalca a pod.
Cena: prieskumom trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: 30,- EUR bez DPH / hodina
Predpokladaná hodnota: 30,- EUR bez DPH / hodina
Lehota vystavenia objednávky: 17.7.2013
Lehota dodania: priebežne s finančným obmedzením v zmysle zákona VO
Víťazný uchádzač: I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, 010 01 Žilina
 
26.
Zverejnenie zadávania zákazky: Geodetické práce
Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je objednanie geodetických prác - vypracovávanie geometrických plánov, podklady výkupu pozemkov a ostatné geodetické práce podľa aktuálych potrieb objednávateľa.
Cena: prieskum trhu
Cena po uskutočnení prieskumu trhu: do 10.000,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota: do 10.000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky: 1.7.2013
Lehota dodania: do konca roka 2013
Víťazný uchádzač: Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin, Sevetná 15, 03601 Martin