ROK 2018

 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 19. 12. 2018 - 28. 12. 2018

Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie

 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 7. 11. 2018 - 23. 11. 2018

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti

  V súlade s § 283 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), Vyhlasovateľ Žilina Invest, s.r.o., upravuje a mení znenie bodu č. 7 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Predaj pozemkovej nehnuteľnosti zo dňa 02.11.2018 a 07.11.2018 nasledovne : 
  Pôvodné znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh. 
  Nové znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh.

 • Obchodná verejná súťaž, 5. 11. 2018 - 19. 11. 2018

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti

  V súlade s § 283 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), Vyhlasovateľ Žilina Invest, s.r.o., upravuje a mení znenie bodu č. 7 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Predaj pozemkovej nehnuteľnosti zo dňa 02.11.2018 a 07.11.2018 nasledovne : 
  Pôvodné znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh. 
  Nové znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh.

 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 10. 2018 - 5. 11. 2018

  Notebook 1 ks 

 • Výzva (PDF)

 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018

  Oprava stožiarov VO v počte 2 ks 

 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 10. 2018 - 15. 10. 2018

  Notebook 1 ks 

   
  • Výzva (PDF)
  • Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky.

 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 10. 2018 - 9. 10. 2018

  Zabezpečenie a osadenie dopravného značenia 

 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 9. 2018 - 8. 10. 2018 
 • Lehota predkladania ponúk na Vykonanie elektro revízií v zmysle platných STN sa upravuje z lehoty 04. 10. 2018 na 08.10.2018 do 10:00 hod.

  Vyhodnotenie vykonanie revízií

  Vykonanie revízií elektro v zmysle STN, Oprava stĺpov VO v počte 2 ks
  1. Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Buzallkova č. 10, 831 07 Bratislava, cena bez DPH 2 500 EUR cena s DPH 3 000 EUR.(víťazný uchádzač)
  2. JARS elektro, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, cena bez DPH 2 650,00 EUR cena s DPH 3 180,00 EUR.

 • Verejná obchodná súťaž, 20. 9. 2018 - 1. 10. 2018
 • Predaj pozemkovej nehnuteľnosti 
 • Vyhlasovateľ Žilina Invest s.r.o., v zmysle bodu č. 9 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, oznamuje uchádzačom, že predmetná verejná obchodná súťaž bola zrušená. Zrušenie si vyžiadala skutočnosť, že o podanie ponuky a účasť v elektronickej aukcii prejavilo záujem vyšší počet záujemcov, ako predložilo ponuku v pôvodnej lehote. Žilina Invest s.r.o., s ohľadom na účel - maximálne hospodárneho nakladania s majetkov organizácie a dosiahnutia efektívneho zisku finančných prostriedkov, pristúpil k opakovaniu súťaže. Vyhlasovateľ Žilina Invest s.r.o., bude opakovať predmetnú súťaž s elektronickou aukciou do 30 dní.
 • Výzva (PDF)

 • Obchodná verejná súťaž, 5. 6. 2018 - 25. 6. 2018 

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti 

  Lehota podávania návrhov sa v bode č. 5 predlžuje z 27.06.2018 do 12:00 hod. na nový termín 13.07.2018 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia návrhu vyhlasovateľovi).

  Obchodná verejná súťaž bola neúspešná z dôvodu, že nebola doručená ani jedna ponuka.

 

 

ROK 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2017 - 24. 10. 2017

  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie

  Poradie úspešnosti

  1. ALLESMONT, s.r.o., O. Meszároša 740/10, Varín, 013 03, IČO 36436241, doručená : 23.10.2017, 07:55 hod.
   Cena : 197,37 EUR bez DPH (uchádzač uviedol cenu 12 040 EUR bez DPH, cena sa vydelila 9 týždňov 2017+52týždňov 2018)
  2. MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, IČO : 45325600, doručená : 24.10.2017, 11:11 hod.
   Cena : 310 EUR bez DPH
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 23. 5. 2017

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Víťazný uchádzač : Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava – 3 500 EUR

 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 5. 2017 - 22. 5. 2017

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom úpravu termínu Lehoty na predkladania žiadosti o účasť v elektronickej aukcii: Pôvodné znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 22. 05. 2017 / nové znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 26. 05. 2017 !

  V stanovenej lehote nebola predložená žiadna ponuka, súťaž zrušená.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský večerník č. 21/2017
  • Žilinec 10/2017
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 4. 2017

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  < >Výzva - formát PDFZmluva - formát PDF

  Súťaž formou elektronickej aukcie, bola zrušená z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky.

 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 13. 2. 2017 - 31. 3. 2017

  predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany

  Z dôvodu že o pozemky prejavil záujem Mobis Slovakia s.r.o.,ulica 1,013 02 Gbeľany bola súťaž zrušená. Následne sa začali rokovania vo veci odkúpenia uvedeného predmetu. 

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

 

 

ROK 2016

 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný úver
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vytvorenie a prevádzka webovej stránky www.zilinainvest.sk
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 2. 2016 - 22. 2. 2016 ( PDF )
  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 2. 2016 - 12. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie